ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานจากระบบ POLIS
ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน :   * ( รหัสผู้ใช้งาน จากระบบ POLIS )
เลขที่บัตรประชาชน :
ชื่อ :   * ( กรอกเฉพาะชื่อ..ไม่ต้องกรอกยศ )
นามสกุล :
                                                                       ‹‹ย้อนกลับ    


พนักงานสอบสวนที่ ไม่มีชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (รหัสผู้ใช้ของระบบสารสนเทศ ตร. (POLIS))
กรุณาติดต่อ กลุ่มงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ศทก. เพื่อสมัครเข้าใช้งานในระบบ POLIS ก่อน
( พ.ต.ท.หญิง ปัทมาภรณ์ อุตรมาตย์ โทร. 02 205 2316 )